Από τις 12 Ιουνίου βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Τουρισμού με τον τίτλο «Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, Ιαματικές Πηγές Ελλάδας, Ναυάγιο Ζακύνθου, διατάξεις για τα τουριστικά γραφεία, τις τουριστικές επιχειρήσεις και τα τουριστικά καταλύματα και άλλες ρυθμίσεις για την τουριστική ανάπτυξη».

Με το Σ/Ν επιδιώκεται η στέρεα θεσμική ρύθμιση ζητημάτων που θα συμβάλουν μεσοπρόθεσμα στην ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού αλλά και η διευθέτηση επιμέρους τεχνικής φύσεως ζητημάτων που συνδέονται με τη λειτουργία της τουριστικής αγοράς και χρήζουν αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης.

Ενδεικτικά, το Σ/Ν άπτεται της αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης των σύνθετων αναπτυξιακών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν αρκετοί τουριστικοί προορισμοί της χώρας μέσω 1) της Διυπουργικής Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πρότυπων Τουριστικών Προορισμών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, 2) των Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού και 3) του Τοπικού/Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης από κάθε Οργανισμό. Επίσης, μέσω της σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ιαματικές Πηγές Ελλάδας – ΙΠΕ», επιδιώκεται μια συνολικότερη, ομοιογενής και αποδοτική διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και αξιοποίηση των ιαματικών φυσικών πόρων και πηγών της χώρας μαζί με τις εγκαταστάσεις τους, που αποτελούν περιουσία του Δημοσίου ή/και των οικείων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τέλος, με το Ν/Σ επιδιώκεται η δυνατότητα αποτελεσματικής διαχείρισης και αξιοποίησης του Ναυαγίου της Ζακύνθου, συστήνεται Συμβούλιο Ανάπτυξης για τον Τουρισμό Κρουαζιέρας και επιλύονται μια σειρά ζητημάτων, όπως είναι ο χρόνος απόσυρσης της κυκλοφορίας των ΔΧΤΛ ανοιχτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων, η λειτουργική ενοποίηση κύριων ή μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, ενώ εισάγεται μια σειρά ρυθμίσεων σε θέματα λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και οργάνωσης της τουριστικής αγοράς, όπως η παράταση προθεσμιών κατάταξης τουριστικών καταλυμάτων, με στόχο την άμεση επίλυση πρακτικών προβλημάτων ενόψει της επικείμενης τουριστικής περιόδου.

Το Υπουργείο Τουρισμού καλεί όλους τους εμπλεκόμενους θεσμικούς φορείς, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες να συμμετάσχουν στη δημόσια αυτή διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις τους επί των προτεινόμενων ρυθμίσεων και αναμένει τις σχετικές εισηγήσεις.

http://www.opengov.gr/tourism/?p=2043

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 26 Ιουνίου 2021 και ώρα 14:00.

Ειδικότερα το σχέδιο νόμου αναφέρει για το Ναυάγιο στη Ζάκυνθο:

«ΝΑΥΑΓΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Ε.» Άρθρο 39 Σύσταση ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΑΥΑΓΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Ε.»

1. Συστήνεται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΝΑΥΑΓΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), με διάρκεια ενενήντα εννέα (99) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η διάρκειά της μπορεί να παραταθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων. Η Εταιρεία εδρεύει σε δήμο εντός της Περιφέρειας Αττικής, ο οποίος ορίζεται με το Καταστατικό της, και διατηρεί υποκατάστημα εντός της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.
2. α) Η Εταιρεία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, σύμφωνα με τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς και με εγγυήσεις πλήρους διαφάνειας και εποπτεύεται από τον Υπουργό Τουρισμού.
β) Η Εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και, για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τον παρόντα, από τις διατάξεις του ν. 3429/2005 (Α΄ 314).
3. Σκοπός της Εταιρείας είναι:
α) η διοίκηση, η διαχείριση και η εν γένει αξιοποίηση της οριοθετημένης ζώνης αιγιαλού στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας του αιγιαλού (Αρ. Απ. 146665/22.8.2018 ΦΕΚ 298/22.8.2018 Οριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής αιγιαλού Π.Ο.Α. στην Π.Ε. Ζακύνθου), όπως προσδιορίζεται σε αυτή, καθώς και της παραλίας και ειδικότερα από το σημείο Α (με συντεταγμένες Χ=202945,5 Υ=4194509,5) μέχρι το σημείο Β (με συντεταγμένες Χ=203412,0 Υ=4196503) μετά των εντός αυτής επικείμενων κινητών πραγμάτων (ναυάγιο) και ακινήτων, κατασκευών και εγκαταστάσεων με τα παραρτήματα και τα συστατικά τους, θεωρούμενα εφεξής ως νομίμως υφιστάμενα, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί αιγιαλού και της δασικής νομοθεσίας (στο εξής «Υπό Αξιοποίηση Περιοχή»), για λόγους μείζονος σημασίας δημοσίου συμφέροντος, και δη της εξασφάλισης της διάρκειας ζωής, βιωσιμότητας και προστασίας του εντός της υπό Αξιοποίηση Περιοχής τουριστικού εκθέματος και της ασφάλειας της προσβασιμότητας σε αυτό. Για τους ως άνω επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος είναι δυνατή η απαλλοτρίωση του κινητού (ναυαγίου) εντός της Υπό Αξιοποίηση Περιοχής υπέρ της Εταιρείας.
β) η διαχείριση και διαρκής λειτουργία ή ετοιμότητα σε λειτουργία όλων των χώρων, υποδομών και εξοπλισμού εντός της Υπό Αξιοποίηση Περιοχής, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, της τακτικής και έκτακτης συντήρησης αυτών, της καθαριότητας, της λήψης μέτρων για απρόσκοπτη πρόσβαση σε αυτήν, της φύλαξης και κάθε άλλης σχετικής υπηρεσίας.
γ) η αποκλειστική είσπραξη και διαχείριση οποιωνδήποτε ανταποδοτικών τελών και ανάλογου χαρακτήρα χρεώσεων.
4. Στην Εταιρεία περιέρχονται και παραχωρούνται κατά χρήση και κατοχή, χωρίς αντάλλαγμα, η στην παρ. 3 ειδικώς προσδιορισθείσα Υπό Αξιοποίηση Περιοχή, καθώς και το δικαίωμα διοίκησης, διαχείρισης, εκμετάλλευσης και αξιοποίησης των εντός αυτής κινητών (ναυάγιο) και ακινήτων με κοινή απόφαση των αρμόδιων κατά το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) οργάνων των Υπουργείων Οικονομικών και Τουρισμού. Με την έκδοση της ως άνω κοινής απόφασης, η Εταιρεία δικαιούται να ενεργεί κάθε σχετική πράξη διαχείρισης, αξιοποίησης και εκμετάλλευσης σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό της για δικό της λογαριασμό και στο όνομά της και σύμφωνα με τις προβλέψεις της ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας.
5. Οι ως άνω παραχωρήσεις απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά, αμοιβή ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένου του φόρου εισοδήματος για το κάθε μορφής εισόδημα που προκύπτει από τη δραστηριότητα της Εταιρείας, του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, του φόρου έναρξης δραστηριότητας, τέλους εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε Ν.Π.Δ.Δ., ασφαλιστικών οργανισμών ή τρίτων, δικαιωμάτων συμβολαιογράφων, δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών και αμοιβών ή ανταποδοτικών τελών υποθηκοφυλάκων, τελών κτηματογράφησης και πάσης φύσεως ανταποδοτικών τελών.
6. Η Εταιρεία για την εξυπηρέτηση του σκοπού της, ενεργεί με τρόπο ανεξάρτητο και επιχειρηματικό, δικαιούμενη να προβαίνει σε κάθε πράξη διαχείρισης, εκμετάλλευσης και εν γένει αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 4413/2016 (Α’ 148). Ενδεικτικά δύναται α) να συνιστά φορέα υλοποίησης σχεδίου, έργου ή προγράμματος που δικαιούται να κινήσει τη διαδικασία Σύνταξης Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4759/2020 (Α’ 245), β) να αποδέχεται δωρεές κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3Α του ν. 4182/2013 (Α’ 185) και του άρθρου 55 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139), κληρονομιές, κληροδοσίες, χορηγίες και άλλες χαριστικές παροχές από οποιαδήποτε πηγή στο όνομά της, γ) να αποκτά ενοχικά δικαιώματα σε άλλα ακίνητα που βρίσκονται πλησίον της έκτασης της Υπό Αξιοποίησης Περιοχής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, δ) να διενεργεί διαδικασίες ανάθεσης, εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων έργου, μελετών, προμηθειών, υπηρεσιών και έργων τεχνικής βοήθειας, καθώς και την υλοποίηση αυτών, σχετικών με τη διαχείριση και ανάδειξη της Υπό Αξιοποίηση Περιοχής, χρηματοδοτούμενων από προγράμματα του ΕΣΠΑ, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων ή ταμείων και προγραμμάτων και έργων που χρηματοδοτούνται από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), ε) να συνάπτει συμβάσεις σύμπραξης με νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα για την εκτέλεση έργων ή και την παροχή υπηρεσιών (Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα) σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ν. 3389/2005 (Α’ 232) και συμπληρωματικά στον ν. 4413/2016 (Α’ 148), στ) να συνάπτει και να εκτελεί προγραμματικές συμβάσεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), με την προβλεπόμενη σε αυτό διαδικασία, ζ) να προβαίνει με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου κατά τα τρία (3) πρώτα χρόνια λειτουργίας της σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την αντιμετώπιση επιτακτικών ή έκτακτων αναγκών για την ασφάλεια του τουριστικού εκθέματος και της προσβασιμότητας στην περιοχή, όπως τις μελέτες και τα έργα που αφορούν ζα) στην αναπαλαίωση, υποστήλωση, υποστήριξη, αντιοξείδωση και προστασία από τη διάβρωση της μεταλλικής κατασκευής του καραβιού, με τοποθέτηση ικριωμάτων ασφαλείας για τους επισκέπτες, ζβ) στην τοποθέτηση στη θάλασσα, κατά τις διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, χωρίς επέμβαση στον αιγιαλό, πλωτής εξέδρας για την εξασφάλιση προστατευμένης πρόσβασης των λουόμενων και πρόσδεσης /έδρασης σκαφών και ζγ) στην υποστήριξη, αντιστήριξη και σταθεροποίηση των πρανών, των επισφαλών οριζόντιων στρωμάτων και στοιχείων της Υπό Αξιοποίηση Περιοχής κατόπιν άδειας από τις αρμόδιες αρχές με απευθείας ανάθεση μελετών σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, πανεπιστημιακά ιδρύματα ή άλλους φορείς του Δημοσίου και σε απευθείας ανάθεση έργου ή εργασιών σε τρίτους που έχουν αποδεδειγμένα εξειδικευμένη και συναφή εμπειρία, κατά παρέκκλιση της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων και δημοσίων έργων.
7. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της καθεμιάς εκατό (100) ευρώ, αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από το ελληνικό Δημόσιο και καταβάλλεται το αργότερο μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατατιθέμενο σε λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος στο όνομα της «ΝΑΥΑΓΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α.Ε.». Οι μετοχές της Εταιρείας είναι μη μεταβιβάσιμες.
8. Η Εταιρεία αποκτά νομική προσωπικότητα με την καταχώριση του Καταστατικού της στο Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Τα δικαιώματα του μετόχου ελληνικού Δημοσίου (ΕΔ) ασκούνται από τον Υπουργό Οικονομικών. Το καταστατικό της Εταιρείας μπορεί να εγκρίνεται, να τροποποιείται και να κωδικοποιείται με απόφαση της γενικής συνέλευσης του μετόχου της Εταιρείας, πλην των διατάξεων που προβλέπονται με τον παρόντα νόμο.
9. Τα έσοδα της Εταιρείας αποτελούνται από: α) την αποκλειστική είσπραξη και διαχείριση οποιωνδήποτε ανταποδοτικών τελών και ανάλογων χρεώσεων, β) τους τόκους, τα μερίσματα και τις κάθε είδους αποδόσεις των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων και των χρηματικών διαθεσίμων της, γ) τις επιχορηγήσεις από το Δημόσιο, ανάλογα με το πρόγραμμα αξιοποίησης και τις ανάγκες της και δ) τα έσοδα που προκύπτουν από κάθε άλλη νόμιμη αιτία. Η Εταιρεία απολαμβάνει όλων των διοικητικών, οικονομικών, φορολογικών, δικαστικών, ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου προνομίων και ατελειών του Δημοσίου.
10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Οικονομικών, η Εταιρεία μπορεί να επιχορηγείται για την πραγματοποίηση του σκοπού της από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, στον βαθμό που επιτρέπεται από τις δημοσιονομικές συνθήκες.
11. Η σύσταση και η λειτουργία της Εταιρείας δεν παραβλάπτει δικαιώματα Ο.Τ.Α.

-> Ακολουθήστε το GreekNews.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Αφήστε ένα σχόλιο:

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ